Font Size

SCREEN

Cpanel

Stimuleringsbudget: waar hebben we het over?

Minder overheid betekent méér verantwoordelijkheid voor de burgers. Het betekent ook méér kansen bieden aan inwoners en maatschappelijke organisaties. Er moet ruimte komen voor initiatief en ondernemerschap. Vanuit de gemeente ligt er het voorstel voor het instellen van een stimuleringsbudget. Met dit budget wil de gemeente nieuwe initiatieven aanmoedigen en nieuwe activiteiten mogelijk maken. Het is vooral bedoeld om leefbaarheid in buurten en wijken vooruit te helpen en initiatiefnemers een steuntje in de rug te geven.
In verschillende gemeenten wordt met een dergelijk budget gewerkt. We verzamelden tien willekeurige voorbeelden uit diverse gemeenten (ook Loon op Zand) die een beeld geven van waar het stimuleringsbudget voor aangewend kan worden. 

Voorbeeld 1   het starten van een bewonersonderneming: een wijk/buurtgerichte organisatie, door bewoners gestuurd, die zich richt op de verbetering van het sociale klimaat en de economie van de buurt of de wijk. De ontwikkeling van bewonersondernemingen sluit aan bij een breed gevoelde behoefte om niet alles vanuit de overheid te willen aansturen, maar vooral ruimte te scheppen voor initiatieven van burgers en hun organisaties.
(bron:  http://www.alkmaar.nl/gemeente/webcms/site/gemeente/bestuur/com/alg-raad/2012/files/p_57867.pdf)

Voorbeeld 2   Een initiatief mogelijk maken om bewoners de kans te geven een cultuurhuis in de wijk/dorpskern op te richten die op den duur zelfvoorzienend moet zijn. Startkosten zijn nodig voor PR, marketing, communicatie, en digitale lancering via website en social media. Het cultuurhuis in Loon op Zand ondersteunt en realiseert lokale en regionale projecten op het gebied van kunst en cultuur in de brede zin van het woord. Activiteiten op terrein van dans, muziek, kunst, literatuur en film worden op verschillende lokaties in Loon op Zand aangeboden.
(bron: www.cultuurhuisloonopzand.nl/)

Voorbeeld 3  Ondersteuning van het stimuleren van initiatieven die buurt, wijk, dorp toeristisch en recreatief op de kaart kan zetten. Voor aanmoedigen van samenwerkingsprojecten tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwonersgroepen. Ook ondernemers uit de recreatieve sector worden aangemoedigd om kansrijke initiatieven te ontwikkelen door middel van samenwerking dat tot een economische impuls kan leiden.
(bron: http://www.westmaasenwaal.nl/Recreatie-en-Vrije-tijd/Stimuleringsfonds-Recreatie-en-Toerisme.htm)

Voorbeeld 4  Het ontwikkelen van een sociale kaart waarbij de informatie inzicht geeft in het beschikbare voorzieningenniveau in de gemeente, dorpskern en/of wijk en buurt. Het initiatief komt vanuit inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale bedrijfsleven. De digitale sociale kaart wordt geacht zelfvoorzienend te zijn binnen een periode van 2 jaar.
(bron: http://www.bergen-nh.nl/actueel/bekendmakingen&id=2528969&archive=1)

Voorbeeld 5 Opstarten, stimuleren en ondersteunen van specifieke en terugkerende activiteiten op sportief gebied en/of sociaal-cultureel gebied voor mensen met een beperking in samenwerking met inwoners van een wijk/buurt. Samenwerkingsprojecten worden opgezet met maatschappelijke organisaties op gebied van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg.
 (http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Vught/133445.html)

Voorbeeld 6  Een wijkinitiatief kan op gang worden gezet om samen in de buurten aan de slag te gaan op gebied van groen en natuur. Met meer groen in de buurt zijn mensen gelukkiger en gezonder. Steeds meer mensen vergroenen samen hun buurt en brengen groen dichterbij. Ze leggen bijvoorbeeld speelnatuur aan, beginnen een buurtmoestuin of nemen een dorpsbos in eigen beheer. Mooi voor de omgeving en goed voor het contact in de buurt. Zo komen mensen dichter bij elkaar en bij de natuur te staan.
 (bron: http://www.groendichterbij.nl/)

Voorbeeld 7  In het kader van de WMO activiteiten en projecten mogelijk maken door lokale organisaties zoals het organiseren van een (sport)activiteit voor mensen met een beperking, of het opzetten van vervoer van kwetsbare mensen met behulp van vrijwilligers
(bron: http://www.slochteren.nl/)

Voorbeeld 8   Het opzetten en organiseren van een Maatschappelijke Beursvloer. De beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Bedrijven, serviceclubs, scholen, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en overheden ontmoeten elkaar. De sfeer is informeel en dynamisch. Doel: het maken van een match. Wat de een biedt, is voor de ander zeer gewenst. De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. In Loon op Zand heeft in 2009 een dergelijk evenement plaatsgevonden.
(bron: http://www.beursvloer.com/)

Voorbeeld 9  Het organiseren van een streekmarkt: Verbinden en ontmoeten. De dag van 16 juni stond in het teken van verbinden en ontmoeten! Voor jong en oud en in samenwerking met: Doezoo Insectenwereld, Jeugdsoos Black Arrow en Dorpsbelangen Leens en Stichting Borg Verhildersum. Dorpsbelangen Leens had een mooie flyer gemaakt en rondgebracht in het dorp. In regionale kranten hebben we persberichten gezet en advertenties zijn geplaatst, geregeld en betaald door Stichting Borg Verhildersum.
(bron: https://www.demarne.nl)

Voorbeeld 10 In samenwerking met maatschappelijke organisaties opzetten van een project voor het ondersteunen van burgerinitiatieven zoals het organiseren van hand- en spandiensten, opzetten van boodschappendiensten voor inwoners met mobiliteitsproblemen.
(bron: www.sliedrecht.nl)

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.