Welke kant gaat gemeente op met samenwerking?

SamenwerkingIn de raadsvergadering van 9 februari heeft Pro3 samen met Lijst Loon op Zand de wens op tafel gelegd om de Raad meer dan tot nu toe te betrekken bij de richting en keuzes over samenwerkingsmogelijkheden. Een motie hierover werd ingediend.

"Wij denken dat we moeten voorkomen dat de discussie alle kanten op gaat, juist omdat er naar buiten toe, en ook naar ons toe als raad, geen stevig kader herkenbaar is hoe we dat moeten aanpakken."

Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten
Bij samenwerken gaat het om de drie K’s van Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. Samenwerken moet leiden tot verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid van de gemeente en het verlagen van de kosten. Samenwerken moet wel wat opbrengen. Het lijkt er op dat er reeds stevige afspraken staan over onderdelen van samenwerking met Waalwijk. Afspraken die wellicht in samenspraak met de colleges van beide gemeenten tot stand zijn gekomen, maar nog niet door de raad akkoord zijn bevonden. Een goed "financieel raamwerk" voor verdere stappen ontbreekt tot nu toe. 

Hoe nu verder?

Het College wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk een richting te bepalen en keuzes voor te leggen aan de raad. De nota “De stip op de Horizon” is een voorbeeld van zo’n keuze. Maar is dat de enige keuze? En is dat een keuze die tegemoet komt aan de 3 K’s? De beide fracties vinden dat zij hier nog te weinig informatie over hebben.

Met nadruk wordt opgemerkt dat het pad richting fusie niet in beeld moet komen. Dat willen de fracties zo houden, en dat willen alle partijen in deze raad. Het begrip Samenwerking is nu hot in gemeenteland. Er zijn tal van voorbeelden waar het goed gaat. Maar Samenwerking kan op verschillende manieren: met meerdere gemeenten en/of meerdere projecten (netwerk-samenwerking) of met één gemeente zoals Waalwijk. Die keuzes moeten we nu vlug maken. De motie moet worden gezien als een dringende oproep om snel duidelijkheid te krijgen over het pad en de ene richting of meerdere richtingen die Loon op Zand moet gaan volgen. Laten we daar volgende week (op de info-avond) dan ook mee beginnen om de discussie met elkaar hierover te voeren en dit niet alleen te beperken tot één bepaalde vorm van samenwerking.

De motie is voorlopig aangehouden tot na de volgende informatieavond over de stand van zaken. Deze informatieve raadsvergadering vindt plaats op donderdag 16 februari a.s. in de Westkant in Kaatsheuvel. De indieners gaan er vanuit dat met de motie ook de agenda van deze avond bepaald is.