Raad 10 november 2011: de Begroting

De bijdrage van Pro3 bij de behandeling van het gemeentelijk huishoudboekje voor de komende jaren benadrukt allereerst het belang van een goede communicatie tussen de gemeente en haar inwoners.  Er is meer communicatie nodig dan alleen datgene wat via de Duinkoerier verspreid wordt. Goede communicatie slaat een brug en maakt dat burgers zich gehoord voelen en dat ze merken dat ze er ook voor de gemeente toe doen. Pro3 wil dat een goed communicatieplan onderdeel uitmaakt van de nog vast te stellen inspraak- en participatieverordening.

Wat betreft de bezuinigingen stelt Pro3 dat het zijn uiterste best zal doen om tot aanvaardbare oplossingen te komen voor de openhouden van de twee bibliotheekvestigingen

Ook het wijkgericht werken zal zich volgens Pro3 moeten kunnen door ontwikkelen zodat de betrokkenheid van de burgers bij de eigen leefomgeving wordt gestimuleerd.

De volledige tekst zoals uitgesproken bij de begrotingsbehandeling staat hierna weergegeven.

 Algemeen

Terugkijkend op het afgelopen jaar is er veel wel gebeurd maar zijn er ook een aantal zaken niet, of nog niet voldoende, opgepakt. Verderop in deze algemene beschouwingen komen we daar nog op terug. Het college, en met name de wethouder van financiën, heeft heel wat opschoonwerk moeten doen om fouten uit het verleden te herstellen. Het behoeft geen betoog dat wij met hetgeen boven tafel kwam, niet altijd onverdeeld gelukkig waren maar het is verademend dat er openheid komt en we steeds meer geconfronteerd worden met de zaken zoals ze zijn. Het geeft ons zicht op waar we mee te dealen hebben en door die informatie zijn we ook steeds meer in staat werkelijk richting te geven.

Het vraagt veel creativiteit en slimme keuzes om voor elkaar te krijgen dat we kunnen behouden wat we willen behouden en om andere zaken om te buigen. We denken daarbij onder andere aan projecten als het Bruisend dorpshart, de gemeentelijke organisatie, accommodatiebeleid, wijkgericht werk, en noem maar op.

Iedereen moet zijn of haar verantwoordelijkheid pakken, de raad, het college, de gemeentelijke organisatie, alle partijen in het veld en de burgers. Centraal in dit proces staat de communicatie. Het voorgenomen participatiebeleid is helaas  tot nu toe binnen de gemeentelijke pijpleiding gestropt.  Wij roepen het college op hier haast mee te maken om ook zo draagkracht te creëren. Er dient echter eerst goed gecommuniceerd te worden, op alle niveaus. Hoe kun je willen dat burgers serieus mee verantwoordelijkheid oppakken als je niet uitstraalt dat je ze serieus neemt. Er zijn voorbeelden te over waarin de gemeente te kort schiet in haar communicatie. En Communiceren houdt ook in luisteren. Wij als gemeente zijn verantwoordelijk zijn voor de wederzijdse communicatie met onze burgers en niet de Duinkoerier. Voor direct betrokkenen is er meer communicatie nodig dan alleen de duinkoerier.

Neem een communicatieplan op in je participatiebeleid.

Wij willen gezamenlijk optrekken met de inwoners van onze gemeente om de basisvoorzieningen te behouden, de leefbaarheid te vergroten en het huishoudboekje op orde te krijgen en te houden.

 

Bezuinigingen/inkomsten

 Consequenties van besluiten uit het verleden, provinciale en landelijke bezuinigingen nopen ons tot het zeer kritisch bekijken wat we nog wel doen en wat niet. De kerntakendiscussie is nog niet afgerond maar de keuzes die verschillende partijen nu gaan maken geven ook een richting aan.

Wij roepen het college op tot de nodige creativiteit waar het de inkomsten betreft. Er zijn wellicht nog meer mogelijkheden dan alleen lastenverzwaring voor de burger.

Pro 3 zal zijn uiterste best doen om tot aanvaardbare oplossingen te komen voor Bibliotheek. Wij gaan voor het openhouden van 2 vestigingen binnen de gemeente. Ook het peuterspeelzaalwerk dient in kwaliteit behouden te blijven.

Het Wijkgericht werken (beter gezegd wijkgestuurd werken) leidt tot betrokkenheid van de burger bij de eigen leefomgeving, het oppakken van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving. Wij willen dat dit wijkgestuurd werken zich kan doorontwikkelen en zullen dan ook komen met een motie van deze strekking.

Sport moet voor de jeugd goed bereikbaar blijven.

Graag zien wij dat noodzakelijke bezuinigingen ook op een slimme manier bereikt worden. Samenwerking is hiervoor noodzakelijk. Samenwerking tussen de partijen in het veld, maar ook de samenwerking met andere gemeenten. Deze samenwerking moet leiden tot meer kwaliteit, meer continuïteit, tegen minder kosten. De noodzaak hiervoor dringt zich steeds meer op. Wij vinden dat het college voortvarend stappen moet zetten op deze weg en willen graag meer duidelijkheid over een daaraan gekoppeld tijdspad. Ook hierover kunt u een motie tegemoet zien.

Blijf af van kleine subsidiebedragen voor verenigingen en vrijwilligerswerk. De schade is groter dan het profijt.

Samenwerking van accommodatie-gebruikers kan de noodzaak om een stichting als SMC in deze omvang te handhaven wegnemen zodat ook daar een aanmerkelijke bezuiniging voor de gemeente te behalen is.

Tot slot het verzoek nu eindelijk op korte termijn werk te maken van de motie van 1 jaar geleden over de Milleniumgemeente.