Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 11 november: Algemene Beschouwingen

portemonneeElk jaar mag iedere politieke partij in de gemeenteraad zijn zegje doen over de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Hoe gaan we het geld verdelen? Wie krijgt meer, blijft gelijk of minder? Wat kunnen we wel of niet meer doen? Voordat het zover is hebben de partijen al met de burgemeester en de wethouders avonden lang de plannen tegen het licht gehouden in de commissievergaderingen. Honderden vragen zijn gesteld over de begroting en evenzovele antwoorden zijn in rap tempo naar de vragenstellers teruggestuurd. Hoogtij dagen voor de gemeenteraad, de wethouders en vooral de ambtelijke organisatie. Uiteindelijk wordt de begroting door de gemeenteraad definitief vastgesteld. De vergadering begint met de "Algemene Beschouwingen": de fractievoorzitter van iedere partij mag in 10 minuten vertellen wat zijn of haar partij vindt van de plannen. Ook mogen voorstellen worden gedaan om de plannen op onderdelen aan te passen.

In de meeste gemeenten worden deze week de gemeentelijke begrotingen vastgesteld. Wettelijk moeten deze op 15 november bij de provincie liggen. De provincie kijkt vervolgens in hoofdlijnen of de begroting voor volgend jaar een tekort vertoont (mag niet).Ruud van Eijkeren

De algemene beschouwingen van Pro3 laten zien op welke punten door de partij de nadruk wordt gelegd. Natuurlijk wordt even teruggeblikt naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, de formatie en het leveren van een wethouder in de persoon van Ruud van Eijkeren. Hij had deze avond ook zijn grote vuurproef als wethouder van financiën. Hij moest de begroting immers presenteren en verdedigen namens burgemeester en wethouders.

Pro3 was blij dat de bezuinigingen voor volgend jaar lager uitvallen dan eerst was gemeld. Ook de keuzes die gemaakt zijn, sluiten voor een groot deel aan bij de voorstellen van Pro3: geen bezuinigingen bij verenigingen die een subsidie krijgen die lager is dan €10.000 per jaar, (kruimelwerk noemden we dat). Ontzie kinderopvang en peuterspeelwerk, ontzie meest kwetsbare en sociaal-zwakkere groepen en overleg met maatschappelijke organisaties en participatiepanel.

Wel maakt Pro3 zich zorgen over de subsidieverlaging bij de bibliotheek en het jeugd- en jongerenwerk. De uitkomsten van het overleg hierover worden afgewacht.

Voor Pro3 is belangrijk dat we ook over de grenzen heen kijken. De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking moet voor 2011 worden teruggedraaid. Volgend jaar moet dan bekeken worden of doorgegaan wordt met deze subsidieverstrekking.  Een amendement hierover van Pro3 is overgenomen door de meerderheid van de raad (vóór GB, Pro3 en LLOZ/  tegen: CDA en VVD). Ook vindt Pro3 dat de gemeente zich als millenniumgemeente moet gaan profileren. Hierover werd door Pro3 een motie ingediend en aangenomen (vóór GB, Pro3 en LLOZ/  tegen: CDA en VVD)

Meedenken, meepraten en meedoen: allemaal mooie woorden. Maar hoe leg je dit nu concreet vast? Kan je hierover goede afspraken vastleggen. Door Pro3 wordt voorgesteld om dit in een "algemene inspraak- en participatieverordening" vast te leggen. De gemeente Vught werd daarbij als voorbeeld genoemd. Een voorstel van Pro3 om zo'n afsprakenstelsel vast te leggen werd overgenomen (vóór GB, Pro3 en LLOZ/  tegen: CDA en VVD).

Samen met de coalitiepartners GemeenteBelangen en Lijst Loon op Zand werd een voorstel ingediend om nog vóór 1 maart 2011 de kerntaken van de gemeente vast te leggen. Dit voorstel werd door de meerderheid overgenomen (vóór GB, Pro3 en LLOZ/  tegen: CDA en VVD).

Eveneens is een coalitiebreed voorstel, geïnitieerd door GemeenteBelangen, om te komen tot een kenniscentrum voor Toerisme en Recreatie en deze in de gemeente zien te vestigen aangenomen (vóór GB, Pro3, LLOZ en CDA/  tegen: VVD).

Een voorstel van het CDA en de VVD om het dekkingsplan op belangrijke onderdelen te wijzigen werd verworpen (vóór CDA, VVD/  tegen: GB, Pro3 en LLOZ).

Een voorstel van het CDA om te zorgen dat de provincie terugkomt op eerdere beleidsuitspraken over de omvang van de groei van de gemeente werd raadsbreed aangenomen (vóór GB, Pro3, LLOZ, VVD en CDA).

Een voorstel van het CDA om in de regio op zoek te gaan naar creatieve, innovatieve manieren voor zorg in de buurt werd verworpen omdat de meerderheid dit voorstel nu overbodig vond, (vóór CDA, VVD/  tegen: GB, Pro3 en LLOZ).

De begrotingsvergadering duurde van 17.00 tot 23.00 uur, inclusief een pauze van een uur voor een gezamenlijke avondmaaltijd. Alle raadsleden waren bij deze vergadering aanwezig. Het aantal raadsleden per partij: GemeenteBelangen (7), Pro3 (4), Lijst Loon op Zand (2), VVD (3), CDA (3).

De Algemene beschouwingen van Pro3 inzien: klik hier.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.