Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 17 juni 2010: Jaarrekeningen / afvalinzamelsysteem / Groenbeleidsplan

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD): Jaarrekening 2009, Begroting 2011 en Beleidsplan 2011

Pro3 kan zich, volgens Rien van Bijsterveldt, in hoofdlijnen vinden in de voorgelegde jaarrekening en begroting. Wel vraagt Pro3 aandacht voor meer informatie over de ontwikkelingen bij de WML. Deze zullen ook ongetwijfeld gevolgen kunnen hebben voor de ISD. De wethouder antwoordt  dat bij de ontwikklelingen WML ernaar wordt gestreefd om op termijn te bezien of beide gemeenschappelijke regelingen (Gemeente met ISD en Gemeente met WML) in elkaar geschoven kunnen worden. Het WML-bestuur heeft de huidige ontwikkelingen en de effecten goed bekeken en schat in dat het positieve effecten zal hebben. De gemeenteraad gaat akkoord met een positief advies over de jaarrekening, de begroting en het beleidsplan van de ISD.

Evaluatie nieuw Afvalinzamelsysteem

De evaluatie over de wijze waarop sinds een jaar het huishoudelijk afval wordt opgehaald levert nog enkele vragen en opmerkingen op. Pro3 (Esther van der Donk) is blij dat Loon op Zand een schonere gemeente is geworden. Maar zij merkt op dat op dit moment bij de burgers onvoldoende duidelijk is wat het nieuwe systeem van gescheiden afval ophalen nu betekent voor de portemonnee van de burger. Er moet op een of andere manier duidelijk gemaakt worden wat het kost om de container aan de straat te zetten. Ook moet goed duidelijk gemaakt worden dat het niet verstandig is om je groenafval, als de gft-container vol is, in de restafval-container te gooien. Tot slotte vraagt Pro3 in aansluiting bij de vragen van VVD en CDA om te bezien om de kleinere gft-containers om te ruilen voor grotere.
Wethouder Broeders vindt ook dat nog intensiever de voorlichting ter hand genomen moet worden en nadrukkelijk aan de burgers verteld moet worden dat er geld verdiend kan worden. Het legen van een restafval-container kost iedere keer € 0,78. Doe er daarom dan ook geen gft-afval bij. Op die manier kan de afvalstoffenheffing naar beneden. Broeders geeft ook aan dat hij zal proberen een oplossing te vinden voor het omruilen van de gft-bakken, maar dat er geen hoog verwachtingsniveau hierover moet bestaan.

De Raad besluit vervolgens overeenkomstig het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders.

Groenbeleidsplan

 Pro3 (Esther van der Donk) vindt het groenbeleidsplan wel een erg abstract stuk. Graag wil Pro3 ook de concrete aandachtspunten zoals in de commissie naar voren gebracht terugzien. Daarnaast vraagt Pro3 aandacht voor het instellen van een groeninvesteringsfonds. Bij de begrotingsbehandeling wil Pro3 hierop terug komen. Een groeninvesteringsfonds is vergelijkbaar met de 1% aan kunst bij grote bouwprojecten. Er wordt een bepaalde percentage afgesproken van de door de gemeente gedane investering dat ten goede komt van het groen in de gemeente Loon op Zand.
Wethouder Broeders geeft aan dat het groenbeleidsplan een paraplunota is, onderverdeeld in verschillende deelgebieden. Er komen per deelgebied uitgewerkte beleidsstukken zoals een bomenplan, een boomstructuurplan, een beheersplan, etc. De hoofdlijnen in het huidige groenbeleidsplan zullen worden vertaald in de verdere deelbeleidsplannen.

Het Groenbeleidsplan wordt door een meerderheid van de Raad aangenomen. de VVD-fractie stemt als enige fractie tegen.

 Jaarverslag en Jaarrekening 2009 gemeente Loon op Zand

Pro3 (Peter Flohr) vraagt aandacht voor de jaarlijks terugkerende vraag naar inzichten over extern ingehuurd personeel. Welke precieze achtergronden en redenen spelen een rol bij de inzet van externe formatie? Ook vindt Pro3 belangrijk aan te geven welke beleidsmatige consequenties je kunt verbinden aan de cijfermatige weergaves? Pro3 verwacht dat bij de kadernota en de begroting de ambities bijgesteld zullen moeten worden. Ook prioriteiten zullen verlegd gaan worden. Tot slot waardeert P:ro3 de inzet van de afdeling Financiën en Belastingen om ondanks de zwaar gedupeerde formatie alsnog de vele vragen goed en helder te beantwoorden.

De Raad stemt zonder hoofdelijke stemming unaniem in met het jaarverslag en de jaarrekening.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.