Bouwstenen voor een nieuw subsidiebeleid

Wat hieraan voorafging
In 2012 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om tot een nieuw subsidiebeleid te komen. Het huidig beleid is in 2013 vastgesteld en in 2014 in werking gezet. In dat beleid gaat het vooral om het vaststellen van uitgangspunten voor toewijzing van subsidie. Op basis van deze uitgangspunten heeft een afbouw plaatsgevonden van de welzijnssubsidies. Afgesproken is om in 2016 dit beleid te evalueren. Deze evaluatie is klaar en is onderwerp op de raadsinformatieavond op 14 juli. Vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties en inwoners bespreken de evaluatie.

Wat kwam er uit de evaluatie?
Het College trekt 2 hoofdconclusies:
1. Het beleid heeft bijgedragen aan meer particulier initiatief, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. Het heeft er ook toe geleid dat “de eigen kracht” (van verenigingen) is bevorderd.
2. Bij ongewijzigd beleid (dus doorgaan op dezelfde voet) is het toekomstperspectief van sommige verenigingen op de middellange termijn (zeer) onzeker.

Wat vindt Pro3?
Pro3 vindt dat subsidiebeleid bepaald moet worden door de vraag wat voor een gemeente wij willen zijn. Wat vinden wij in onze gemeente belangrijk? Wat willen we als gemeente bereiken? Bijvoorbeeld:
• Optimale leefbaarheid van wijken en buurten;
• Een rijk verenigingsleven op sociaal-cultureel en sportief gebied;
• Een aantrekkelijk toeristische en recreatiegemeente zijn;
• enzovoorts…..
Subsidiebeleid kan helpen om deze doelen te bereiken samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Uitgangspunten
Om subsidie te verlenen hanteert de gemeente uitgangspunten. Zo moet subsidie bijvoorbeeld aanvullend zijn en wordt deze niet verstrekt voor vrijetijdsactiviteiten van volwassen.
Pro3 vindt dat de uitgangspunten meer aangepast moeten worden aan de veranderende verhouding tussen overheid en inwoners. De gemeente én de gemeenschap zijn immers samen verantwoordelijk voor het behoud en de versterking van de leefbaarheid en het welzijn in wijk en buurt.

Versoepel uitgangspunten voor toewijzing van subsidie
De gemeente heeft als uitgangspunt dat zij geen subsidie meer verleent voor vrijetijdsactiviteiten van volwassenen. Maar als deze activiteiten juist bijdragen aan de leefbaarheid van de wijken of belangrijk zijn om Loon op Zand op de kaart te zetten, moet je dan dit uitgangspunt strikt toepassen?

Voorbeeld: Wat heeft het voor zin om jeugdleden te subsidiëren als dezelfde vereniging vanwege afbouw van subsidie dreigt om te vallen. 

Pro3 vindt dat de gemeente steeds op de achtergrond aanwezig moet zijn als ondersteuner en rugdekking moet geven daar waar nodig is en waar het kan.

Bouwstenen
Pro3 reikt bouwstenen aan voor een vernieuwd subsidiebeleid. Dit document is hier te downloaden als pdf-bestand (of klik op onderstaande titel). Deze bouwstenen zullen onderdeel zijn van de discussie hierover in de gemeenteraad in september a.s. als het nieuwe subsidiebeleid wordt vastgesteld. Pro3 stelt reacties via mail of op een andere manier zeker op prijs. 

Bouwstenen voor een vernieuwd subsidiebeleid

Peter Flohr, fractievoorzitter Pro3