Font Size

SCREEN

Cpanel

Het huishoudboekje van de gemeente

Ieder jaar stelt de gemeenteraad het huishoudboekje (de begroting) van de gemeente vast. Iedere partij mag haar mening geven over de plannen van de gemeente. Ook wordt gekeken naar de verdeling van de “pot”: Wat kan er meer, wat kan er minder en wat verandert niet? Pro3 kijkt naar het huishoudboekje vanuit drie verschillende invalshoeken: Is er genoeg geld om een sociale gemeente te zijn, om een schone gemeente te zijn en om een slimme gemeente te zijn: Sociaal, Schoon en Slim.

Pro3 vindt dat bij een sociale gemeente hoort dat de bereikbaarheid van de voorzieningen in de zorg goed is. Ook communicatie tussen inwoners die zorg nodig hebben, de gemeente, zorgorganisaties en zorgverzekeraars moet  goed zijn.
Pro3 wijst er op dat het aantal inwoners die weinig of niets te besteden hebben toeneemt. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening moeten daarom een hoge prioriteit hebben.
Als het aan Pro3 ligt krijgen Mantelzorgers een extra steuntje in de rug. In de gemeente kan dit beter door deze wettelijke taak ook daadwerkelijk in te vullen.
De afgelopen jaren is fors bezuinigd op de subsidies aan verenigingen. In 2016 worden deze bezuinigingen onder het vergrootglas gelegd: waar het wringt en waar kan het beter. Pro3 wil dit vóór de zomervakantie afronden.
Bij een schone gemeente gaat het om onze leefomgeving: schone lucht, schoon water, tegengaan van geluidsoverlast, wateroverlast, beperken van CO2 uitstoot en fijnstof. Daar staat Pro3 voor.
Maar ook voor de directe leefomgeving zoals goed onderhoud  van perken en plantsoenen en tegengaan van zwerfafval. Inwoners zijn bereid om veel zelf te doen in buurt, plein of straat. Afstemming met de gemeentelijke uitvoerders van de groenvoorziening is daarbij van belang zodat dubbel werk wordt voorkomen.
Het onderhouden van wegen en paden is de taak van de gemeente. Onderhoud van wandelroutes en veilige fietspaden hoort daarbij evenals het plaatsen van voldoende banken, afvalbakken en een goede verlichting.
Een slimme gemeente is een gemeente waar inwoners voldoende ruimte krijgen om zaken zelf ter hand te nemen. Zo vindt Pro3 dat “De Wetering” in Loon op Zand toevertrouwd kan worden aan de inwoners.
Een slimme gemeente zorgt er voor dat grote evenementen, die van belang zijn voor recreatie en toerisme (zoals Pleinfestival, Kraokfestival, Wereldwijdfestival en Kerstklokkenloop) ondersteund worden.
Hoe wij willen wonen nu en in de toekomst is een vraag waar inwoners een antwoord op hebben. Dit antwoord wordt in een “Woonvisie” vastgelegd. Met deze woonvisie in de hand maken we afspraken met Casade. Pro3 vindt dat wij deze nieuwe woonvisie zo snel mogelijk moeten vaststellen.
Een slimme gemeente werkt op regionaal niveau samen met andere gemeenten maar bewaakt wel de rol van de eigen gemeenteraad. Pro3 vindt dat nieuwe beleid van onderop in plaats van bovenaf moet plaatsvinden.

Voor de komende jaren wenst Pro3 de gemeente veel verbinding en samenwerking toe tussen inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de lokale politiek. Het Klavier is daar een prima ontmoetingspunt voor.


Samen Werkt Beter

klik op volgende weblinks voor:

De volledige bijdrage van Pro3 bij de Algemene Beschouwingen van 2015

Motie Pro3: Mantelzorgcompliment

Motie Pro3 en Voorloon over de Wetering

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.