Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad 26 april: Het coalitieakkoord

Bijdrage Pro3 bij debat over het coalitieakkoord op 26 april 2010:

Voorzitter,

Formateur, Ad van Laarhoven, heeft weergegeven hoe het proces verlopen is bij de totstandkoming van dit coalitieakkoord. Een proces wat begonnen is met een advies van de fractievoorzitters om dit jaar de formatie te starten met de inzet van een informateur.  Er wordt van uit gegaan dat de informateur een toegevoegde waarde heeft:
Hij kan onbelast en open de gang van zaken bij de collegevorming begeleiden en een constructieve rol spelen vanwege zijn neutraliteit. Als een onafhankelijke bruggenbouwer kan  hij ervoor zorgen dat belangen niet direct vastroesten in harde standpunten. Ook kan hij nieuwe gezichtspunten aanreiken.
Namens Pro3 zal ik belichten wat de positie van onze partij is geweest in de afgelopen 6 weken.

De informatieperiode
Tot verrassing van velen paste Pro3  in de aanbeveling van de informateur om samen met Gemeentebelangen en Lijst Loon op Zand te starten met de inhoudelijke onderhandelingen over een bestuursakkoord en over de invulling van een nieuw College van B&W. Belangrijkste motivering van de informateur hiervoor is de maximale spreiding van draagvlak over de gehele gemeente. Gezien de opgaven waar de gemeente voor staat is een breed draagvlak voor een college gewenst. Tegelijkertijd merkt de informateur op dat de gevoerde discussies over het Bruisend Dorpshart de verhoudingen tussen  GB en Pro3 niet zo maar vanzelfsprekend zijn. Daar moet eerst verdere uitdieping van plaats vinden.
Voorts beveelt de informateur aan om te streven naar een bestuursakkoord op politieke hoofdlijnen, waarbij ook in hoofdlijnen de richting van de financiering wordt aangegeven.

De formatieperiode
Gemeentebelangen heeft dit advies serieus genomen en is met hun formateur de coalitieonderhandelingen gestart met Pro3 en LLOZ. En natuurlijk is uitgebreid en intens gesproken over de verschillen tussen Gemeentebelangen en Pro3 met betrekking tot het Bruisend Dorpshart, het belangrijkste hete hangijzer.

Door Pro3 is daarbij het volgende standpunt ingenomen:
1. Op 11 februari is door de PvdA en GL een minderheidsstandpunt ingenomen m.b.t. de meerjarige financiering van het Bruisend Dorpshart.
2. De verkiezingsuitslag van 3 maart laat zien dat de zorgen van Pro3 niet gedeeld worden door een meerderheid van de kiezers uit Kaatsheuvel.
3. Juist vanwege de verkiezingsuitslag heeft Pro3 geconcludeerd dat recht gedaan moet worden aan wat de kiezers tot uitdrukking hebben gebracht. Dit betekent dat Pro3 uitgaat van het meerderheidsbesluit zoals genomen op 11 februari en daarmee ook de inspanningsverplichting op zich neemt dit besluit ten uitvoer te brengen.
4. Tegelijkertijd zal, gezien de financiële situatie van de gemeente, binnen de kaders van een coalitieakkoord en uitgaand van de getekende privaatrechterlijke overeenkomsten, gestreefd worden naar besparingen.
5. Gezien de overeenkomsten die op 26 februari zijn getekend met de ontwikkelmaatschappij komt Pro3 tot de conclusie dat wat betreft het Gemeentehuis, Carré en de Publieke Ruimte er nog voldoende ruimte is om tegemoet te komen aan de wensen van de bevolking.

Meer in het algemeen moet ook gesteld worden dat de PvdA en GL, 2 belangrijke samenstellende delen van Pro3, in de vorige periode vanuit de oppositie hun standpunten met verve en zakelijk hebben ingebracht. Er zijn in die periode zeker ook momenten geweest waarin pogingen zijn ondernomen om bruggen te slaan tussen coalitie en oppositie. Dat is niet gelukt.
Met de bevindingen van de informateur en de bereidheid van GB en LLOZ om nu wel aan de tafel te gaan zitten met Pro3 wordt duidelijk dat er sprake is van meer beweging en toenadering. Dat heeft bij Pro3 het vertrouwen gesterkt in beide partijen en ook geleid tot de bereidheid om positief mee te werken aan verdere uitbouw van onderlinge vertrouwen  tussen GB, LLOZ en Pro3: Om programma-inhoudelijk op hoofdlijnen met elkaar tot overeenstemming te komen en ook de samenstelling van het nieuwe College inhoud te geven.

Tenslotte
Sinds de verkiezingen op 3 maart zijn nu ruim 7 weken voorbijgegaan. In deze periode heeft de gemeente niet stilgestaan al mocht dat misschien zo lijken. Er is intensief gesleuteld aan een nieuwe basis voor de komende jaren, met het creëren van nieuwe kansen en ambities om de uitdagingen die op ons afkomen aan te kunnen. Pro3 zal hier graag een bijdrage aan leveren en ziet met vertrouwen de toekomst van deze coalitie tegemoet.

Namens Pro3 wil ik informateur  Roel van Gurp  bedanken voor zijn inzet en wijsheid in de informatieperiode en zijn adviserende rol tijdens de formatieperiode. Zijn schakelvermogen, creativiteit en bereidheid om echt inhoud te geven aan zijn intermediërende rol zijn uitermate van belang geweest voor het slagen van deze missie.

Ook een woord van dank richting de formateur gezien zijn vermogen om op de momenten dat er knopen uiteengerafeld moesten worden in ieder geval de rust te bewaren die daarbij nodig was, de gesprekken effectief en efficiënt te leiden en op de juiste momenten de goede afslag voor te stellen.

Drie keer over je eigen schaduw heen kunnen stappen heeft bewezen dat positief resultaat geboekt kan worden. Ook dat is een les die geleerd is.

Dank u voorzitter.

Download raadsnotulen van 26 april hier

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.