Advies informateur: coalitie GemeenteBelangen-CDA-Voor Loon

Informateur Ton Horn is eruit. GermeenteBelangen, CDA en Voor Loon wordt geadviseerd om de mogelijkheden van een nieuwe coalitie nader te onderzoeken in een formatie-fase. Dit is de hoofdconclusie die uit het eindrapport van de informateur naar voren komt.

Pro3 is teleurgesteld omdat zij graag door zetten wil wat de afgelopen jaren met GemeenteBelangen en Voor Loon ingezet en bereikt is. De goede samenwerking met GB en Voor Loon wordt ook door deze beide partijen erkend. De keuze van de informateur is een keuze voor de 2 grootste partijen, inclusief een keuze voor Voor Loon als winnende partij. De keuze doet volgens de informateur het meeste recht aan de verkiezingsuitslag  Inhoudelijk liggen deze partijen met elkaar op één lijn en men voelt een sterke verbondenheid met elkaar, aldus de informateur. De combinatie GemeenteBelangen-Voor Loon en Pro3 wordt als tweede voorkeursvariant door de informateur genoemd.

De draai van het CDA
Pro3 merkt het, in haar ogen, merkwaardige feit op dat het CDA nu te kennen geeft niet altijd met de lijn van de coalitie te hebben meegestemd de afgelopen 4 jaar maar eigenlijk niet wezenlijk van de uitgangspunten verschilt. Het verschil van inzicht zat  met name in de wijze waarop in de afgelopen jaren het beleid vorm werd gegeven. Met andere woorden: het CDA heeft altijd tegengestemd bij belangrijke dossiers zoals het Bruisend Dorpshart, de begroting, OZB, het subsidiebeleid, accommodatiebeleid en visie op de toekomst van de gemeente  maar eigenlijk waren zij het er wel mee eens, alleen niet met de wijze waarop het beleid vorm werd gegeven. Een nadere toelichting wordt door Pro3 op dit punt zeer gewenst.

Voortzetting beleid van de afgelopen 4 jaar
Pro3 is positief gestemd over het gegeven dat alle partijen het eens zijn over het op de agenda plaatsen van de belangrijkste thema’s. Ook constateert Pro3 dat het beleid op belangrijke punten, zoals het Bruisend Dorpshart en de drie transities in het sociale domein, onverminderd zal worden voortgezet. Het continueren van een strak begrotingsbeleid zal eveneens onderwerp zijn van de komende formatie-besprekingen.

Rol van overheid, burgers en maatschappelijke organisaties
De informateur constateert dat alle partijen pleiten voor een fundamentele wijziging in de rol van de gemeente. Een overheid die meer aan de samenleving wil overlaten zal moeten erkennen dat maatschappelijk initiatief een uitgangspunt is voor beleid. In de komende raadsperiode zullen inwoners , maatschappelijke organisaties en ondernemers meer betrokken moeten worden bij de lokale overheid.
Voor Pro3 is dit een uitgangspunt waar zij zeer aan hecht en waar het beleid van de nieuwe coalitie aan zal worden afgemeten. Pro3 constateert met tevredenheid dat alle andere partijen dit uitgangspunt volgens de informateur delen.

Positieve grondhouding
De samenstelling van de voorgestelde nieuwe coalitie is voor Pro3 geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. De meerderheid van de nieuwe coalitie zal het ingezette beleid van de afgelopen 4 jaar (waaraan Pro3 een belangrijke bijdrage heeft geleverd) gewoon voortzetten. Pro3 zal nieuw beleid steeds op inhoud beoordelen en niet automatisch in een oppositierol op voorhand afkeuren. Daar is de gemeente het meest bij gebaat en vanuit die rol wil Pro3 daar ook een constructieve bijdrage aan blijven leveren.

Het advies van de informateur is door hier met de muis te klikken te lezen en/of te downloaden.