Het failliet van St.Kindercentra (SKC): een terugblik

De kogel is door de kerk: SKC-MB is 24 februari failliet verklaard. Een uitkomst die zich steeds duidelijker aankondigde het afgelopen jaar. Het is het trieste resultaat van bestuurlijk en financieel mismanagement. Kinderen, ouders en personeel zijn hier nu de dupe van. Het faillissement was niet meer te voorkomen gezien de zware schuldenlast die de stichting de afgelopen jaren heeft opgelopen. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om door te starten en die mogelijkheden zullen snel gevonden worden. Kinderdagverblijven (de commerciële tak) en peuterspeelzalen (de gesubsidieerde tak) blijven gelukkig open totdat de curator anders beslist.

Maar wat heeft zich het afgelopen jaar (zichtbaar en niet zichtbaar) eigenlijk afgespeeld? Hoe is het toch zover gekomen terwijl velen hoopten dat de zaak nog gered kon worden? Een terugblik op basis van bestuurlijke informatie, voor zover bekend bij Pro3, kan dit verduidelijken. Het dossier zal niet compleet zijn omdat waarschijnlijk niet alle informatie beschikbaar is.

februari 2013: Petitie Personeel kinderopvang

De eerste echte signalen komen begin 2013 naar buiten via het aanbieden van een petitie door een deel van het personeel aan directie en bestuur van SKC. De werkgelegenheid bij de kinderopvang staat onder druk door een teruglopend aantal kinderen. Gevolg is dat de financiële situatie bij SKC in de rode cijfers duikt. Het bestuur en de directie besluiten de eindejaarsuitkering in 2012 niet uit te keren, ondanks de verplichting daartoe volgens de CAO. Dit is voor personeelsleden en de vakbond reden om hierover openlijk aandacht te vragen in de vorm van een petitie.

Spoeddebat in de gemeenteraad

In de raadsvergadering van 28 februari 2013 is door Pro3 een spoeddebat aangevraagd over de onrust bij SKC. Via het peuterspeelzaalwerk is SKC een belangrijke subsidieontvanger van de gemeente (€ 271.000 in 2012) waardoor de gemeente medeverantwoordelijkheid draagt voor de handel en wandel van SKC. Tien vragen over de bestuurlijke en financiële situatie worden aan de wethouder voorgelegd. De wethouder benadrukt dat hij de situatie bij het peuterspeelzaal gedeelte van maand tot maand in de gaten houdt en daar controle op houdt. Wat betreft de commerciële tak van het bedrijf, daar heeft de gemeente geen directe bemoeienis mee. Er is sprake van gescheiden boekhoudingen, wat ook wettelijk verplicht is.

oktober: Nieuw bestuur SKC vraagt steun

De gemeenteraad krijgt in oktober te maken met een nieuw bestuur van SKC. Het College verzoekt de raad medewerking om een garantstelling te verlenen voor SKC om te kunnen voldoen aan de direct financiële behoefte van de stichting. Op dit verzoek stelt Pro3 met de grootst mogelijke spoed vragen aan College en indirect aan het SKC-bestuur. Deze vragen worden in eerste instantie door het SKC-bestuur beantwoord en door het College  ter kennisname verspreid onder de raadsleden.

Extra raadsvergadering om over garantstelling te beslissen op 31 oktober

Een extra (besloten) raadsvergadering wordt ingepland op de avond van de begrotingsbehandeling. Ook het bestuur van SKC is bij deze vergadering aanwezig. Daarin komen o.a. de schriftelijke vragen van Pro3 aan de orde. De financiële onderbouwing van SKC speelt in de discussie een belangrijke rol.

Na zorgvuldige afweging stemmen alle partijen in met het voorstel om garant te staan voor de lening, inclusief de voorgestelde procedure en op te stellen bijbehorende voorwaarden.

november/december: Tussentijds verslag over de uitvoerbaarheid van de garantstelling

Eind november wordt door het College via een raadsinformatiebrief verslag gedaan van de stand van zaken over de garantstelling aan SKC. Gemeld wordt dat de Rabobank (deels overname risico, extra inzicht, extra toezicht) onvoldoende medewerking geeft aan de voorstellen. Op grond hiervan besluit het College de financiering zelf voor haar rekening te nemen. Van de totale subsidie van 2014 (€ 150.000) wordt per direct als voorschot € 62.000 overgemaakt. Het resterende deel wordt per mei 2014 uitbetaald.

Half december ontvangt de raad een memo van het College om misverstanden op te helderen die mogelijk zijn ontstaan rond de subsidie aan SKCMB, het peuterspeelzaalwerk en de peuterarrangementen.

februari 2014: Afwikkeling besluitvorming

Op 23 januari is de raad in een besloten bijeenkomst op de hoogte gesteld van de stand van zaken in het overleg met SKC. Gemeld wordt dat de onderhandelingen moeizaam verlopen en er nog geen definitieve oplossing is bereikt. Door SKC wordt de besluitvorming in de raadsvergadering van oktober ter discussie gesteld.

Op 18 februari wordt de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken. Gemeld wordt dat het bestuur van SKC het faillissement van de stichting aan zal vragen. Het College informeert de raad over het totale verloop van de onderhandelingen met SKC middels een  bijgehouden logboek.

In de raadsvergadering van 27 februari wordt teleurgesteld gereageerd over de publieke uitlatingen van de voorzitter van het SKC-bestuur in de richting van het gemeentebestuur. Namens Raad en College wordt een schriftelijke reactie op deze  berichtgeving  naar het SKC-bestuur verstuurd op 28 februari.

maart 2014: Excuusbrief SKC-bestuur

Als reactie op de brief namens Raad en College ontvingen de raadsleden en het College op 7 maart een excuusbrief van de voorzitter van SKCMB. In deze brief betreurt de bestuurder van SKCMB dat onbedoeld en onbewust de indruk is ontstaan dat de integriteit van een wethouder aan de kaak werd gesteld. Dat wordt zeer door hem betreurd en waarvoor oprechte verontschuldiging wordt aangeboden.