Kadernota: richtlijnen voor de nieuwe begroting

Een belangrijk document voor de gemeenteraad is de kadernota. De kadernota vormt de basis voor de begroting 2014-2017. De raad spreekt zich in hoofdlijnen (kaders) uit over de nieuwe meerjarenbegroting. Deze meerjarenbegroting komt in november a.s. in de raad.

In de commissie-vergadering van 16 mei heeft Pro3 concrete vragen en opmerkingen geplaatst over verschillende onderwerpen binnen de Kadernota. In de notulen van deze commissievergadering zijn de bijdragen van de verschillende fracties terug te vinden.  

In de raadsvergadering van 30 mei vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats. In de bijdrage van Pro3 benadrukt Pro3 het belang van het voorgestelde budget voor samenlevingsinitiatieven (vorig jaar nog stimuleringsbudget genoemd). Het College gaat uit van een jaarlijks structureel bedrag van maximaal € 100.000, wat  op incidentele basis kan worden ingezet. Om te voorkomen dat een groot deel van het budget aan administratieve lasten opgaat wil het College hiervoor zo min mogelijk regels hanteren. Het betekent ruime kaders van zowel Raad als College om budgetten snel en effectief, bij voorkeur in de wijken, in te kunnen zetten met verantwoording achteraf. Dit budget verdient steun omdat daarmee het begrip "terugtredende overheid" ook daadwerkelijk inhoud krijgt. Dit budget wordt gezien als startmotor om nieuwe initiatieven vanuit de inwoners, verenigingen en maatschappelijke groeperingen op gang te helpen. Een tiental voorbeelden in dit verband zijn op onze website terug te vinden.

Pro3 is kritisch over voorstellen voor structurele uitbreiding van het personeel. Pro3 gaat ervan uit dat de bezuiniging op de formatie gehaald wordt zoals afgesproken. Dat er personeelsuitbreiding gevraagd wordt bij o.a. de afdeling Mens en Maatschappij is te billijken gezien de enorme veranderingen (transities) die op de gemeente afkomen. Tegelijkertijd vindt de fractie dat samenwerking in de regio Hart van Brabant formatie-uitbreiding in deze omvang wellicht minder nodig maakt. Pro3 gaat ervan uit dat bij de begroting een betere onderbouwing van de voorstellen gegeven kan worden.

De raad stemt unaniem in met het kennis nemen van de Kadernota als richting en basis voor de begroting met inachtneming van datgene wat in de vergadering aan de orde is gesteld.