Weer trots op De Efteling kunnen zijn!

Onlangs heeft het college van B & W van Loon op Zand laten weten geen bezwaar te hebben tegen een forse uitbreiding van De Efteling. Dat past tenslotte allemaal in de regionale wens te komen tot een economisch interessant leisure-gebied. Het gemeentebestuur moet zich daarbij wel de vraag stellen. Is de expansiedrift goed voor de leefbaarheid, natuur en landschap van de gemeente? Met andere woorden welk profijt hebben de inwoners van vooral Kaatsheuvel aan die uitbreiding? Gaat het hier alleen om de welwillende medewerking van B & W, of mag Loon op Zand net als vroeger van De Efteling een tegenprestatie verwachten?

Ooit waren de mensen in Kaatsheuvel heel trots op hun Efteling en niet alleen vanwege de werkgelegenheid. Het gemeentebestuur waakte goed over de belangen van haar burgers. Het had veel invloed bij De Efteling, de burgemeester was immers voorzitter en wethouders bestuurslid. Zij regelden dat de prijzen voor jaarabonnementen en de toegang tot het zwembad voor de inwoners betaalbaar laag bleven. Nagenoeg alle sportverenigingen hadden in De Efteling hun sportveld. Goede redenen voor de inwoners om zich in hun Efteling echt thuis te voelen. En niemand had problemen met de dagelijkse stroom van vele duizenden bezoekers.

Vandaag de dag is de situatie totaal anders. Alleen de werkgelegenheid is nog steeds heel belangrijk. Het gemeentebestuur heeft haar invloed op het te voeren beleid van De Efteling laten marginaliseren. De sportverenigingen zijn uit De Efteling verdreven en het zwembad is gesloten. De plaatselijke winkeliers en de horeca zijn er intussen achter gekomen dat de fors toegenomen stroom bezoekers aan hun deur voorbij gaat. Geen wonder dat de inwoners van Kaatsheuvel eerder klagen over geluidsproblemen en verkeersoverlast.

Met de nu in gang gezette ombouw van de N261 werd gedacht dat de verkeersproblematiek bij De Efteling voor vele jaren opgelost is. In de notulen van het bestuurlijk overleg N261 lezen we echter dat de verkeerstromen de laatste tijd dusdanig toenemen dat we met de voorgestelde verbeteringen mogelijk slechts 8 jaar congestieloos vooruit kunnen. Alhoewel provinciale richtlijnen aangeven dat bij 2x2 stroomwegen geen vluchtstroken liggen is daarom voor de N261 besloten toch brede vluchtstroken aan te leggen die gebruikt kunnen worden als busbaan. Dit moet echter gezien worden als een tussen oplossing, want voor een succesvolle regio die wil groeien naar jaarlijks 25 miljoen bezoekers is een optimale mobiliteit van levensbelang. Hoog tijd dus om de verkeersproblematiek bij De Efteling fundamenteel aan te pakken.

Met de directie van De Efteling is al eens gesproken over de aanleg van transferia bij Waalwijk en Tilburg. En om vanaf het station in Tilburg een tramlijn naar Waalwijk aan te leggen. Reizigers met een combikaartje kunnen dan, zonder een lange rij voor de kassa te passeren, uitstappen midden in De Efteling. Met de tram heeft De Efteling, nog voor de bezoekers binnen de poort zijn, er een nieuwe interessante attractie bij. De tram is comfortabel, heeft een goed imago. Veel automobilisten die er niet over piekeren met de bus te gaan blijken wel de overstap naar de tram te maken. De tram is goed inpasbaar ook in de stad, want de tram vraagt minder ruimte: een trambaan is smaller dan een vrije busbaan. Tramlijnen hebben een ongelooflijke capaciteit, veel groter dan de vierbaans N261 zelf. De aanleg is duur, maar als de rail er eenmaal ligt zijn de energie- en exploitatiekosten lager dan van de bus.

Het zou ook een goede geste zijn als De Efteling voortaan ruimhartiger omgaat met het begrip “Vermakelijkheden retributie”, dit is een opslag op het toegangskaartje ten behoeve van de gemeentekas. De gemeente heeft immers veel extra directe en indirecte kosten met een internationaal recreatiepark binnen haar grenzen. De Hoge Raad heeft in een uitspraak er op gewezen dat in dergelijke situaties, niet alle te maken kosten aanwijsbaar hoeven te zijn.

De Efteling, ontstaan door initiatieven vanuit de Kaatsheuvelse samenleving, was als sport en recreatiepark, zelf een belangrijk onderdeel van die samenleving. Is het van De Efteling teveel gevraagd, nu ze steeds dominanter in het dorp gesitueerd is, op een voor hen gepaste wijze, weer onderdeel te gaan uitmaken van die samenleving. Ik wil De Efteling uitdagen haar activiteiten in plaats van naast, nu samen met de inwoners zo vorm te geven dat deze weer het belang ervaren van een Efteling in hun midden.

Van het gemeentebestuur mag worden verwacht, dat deze zoals in het verleden sterker de belangen van de inwoners tegenover De Efteling behartigt. Het college van B & W mag De Efteling, gerust nadrukkelijker aanspreken op hun verantwoord ondernemerschap en duurzaamheidbeleid dat ze zeggen voor te staan. Daar past ook in de rol, om de hiervoor omschreven transferia met tramverbinding niet alleen te zien als een mooie toekomstdroom, maar waar mogelijk ook dit te helpen realiseren.

De Efteling om samen trots op te zijn?

(zie ook: Efteling als bondgenoot  campagne in 2010