Font Size

SCREEN

Cpanel

Loon op Zand gebaat bij een sluitende begroting

Huiseigenaren van Loon op Zand hebben dit jaar te maken met een verhoging van de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Een gegeven dat bepaald is door een meerderheid van de Raad bij de begrotingsbehandeling in november vorig jaar. GemeenteBelangen, Pro3 en Voor Loon kiezen er uitdrukkelijk voor om de voorzieningen die voor onze inwoners erg belangrijk zijn ook in de toekomst te behouden.

 

Voor het derde achtereenvolgende jaar blijken maatregelen noodzakelijk om tot een gezonde financiële positie te komen. Bij de start van dit College in 2010 was deze uitermate somber en negatief, waar het CDA als toenmalige beheerder van de kas medeverantwoordelijk voor was. Het is daarom des te treuriger dat het CDA in de Duinkoerier van 5 maart zo de trom roert over één onderdeel van de begroting en niet de keuzes noemt die door College en de meerderheid van de gemeenteraad zijn gemaakt. Keuzes die gericht zijn op behoud van voorzieningen die belangrijk zijn voor onze inwoners. We noemen er enkele zoals samen met inwoners en Casade samenwerken in buurten en wijken, uitvoering van het WMO-beleid maximaal mogelijk maken, een gerichte aanpak van groenvoorzieningen en onderhoud wegen, verbetering van fietsvoorzieningen,.

 

Nieuwe bezuinigingen én nieuwe taken vanuit de Rijksoverheid

Helaas blijken ook dit jaar en de komende jaren de bomen niet tot in de hemel te groeien. Gevolgen van de financiële en economische crisis werken natuurlijk ook door in onze gemeentelijke portemonnee. Rijksbezuinigingen zullen forse gevolgen hebben voor onze kas. Tegelijkertijd krijgt de gemeente de komende jaren te maken met nieuwe taken die “Den Haag” bij ons op het bordje legt. Uitvoering van de wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) moet voor een groot deel door de gemeenten zelf ter hand worden genomen. Ook taken op het gebied van de jeugdzorg worden naar gemeenten toegeschoven. Tenslotte wordt reeds met ingang van 2014 de uitvoering van één wet op het gebied van bijstandsvoorziening en sociale  werkvoorziening (participatiewet) aan de gemeenten toevertrouwd.

De financiële effecten van deze nieuwe taken zijn nog niet concreet in beeld, maar dat deze een forse aanslag op de kas van de gemeente zullen hebben is in iedere geval wel duidelijk. Het is nu het moment om daar al rekening mee te houden.

 

Keuzes maken moet, maar doen soms wel pijn

Gezien de toekomstige ontwikkelingen en de te verwachten stand van het gemeentelijk huishoudboekje zijn verregaande keuzes noodzakelijk. Keuzes die onvermijdelijk lijken en pijnlijk zullen zijn. Bij deze keuzes zijn o.a. verenigingen betrokken van wie de subsidie onder grote druk staat de komende jaren. Overleg met verenigingen vindt plaats over de vraag in hoeverre zijzelf in staat zijn om subsidievermindering of afbouwen van subsidie op te vangen. Voorwaar geen gemakkelijke opgave.

Een overvolle zaal in de Werft bij de begrotingsbehandeling laat zien dat veel inwoners zeer betrokken zijn bij deze keuzes. Keuzes die het lokale bestuur niet alléén moet maken maar in samenspraak met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. 

 

Extra belastinginkomsten voor personeel en organisatie?

Het CDA suggereert in de Duinkoerier dat de extra OZB-inkomsten aangewend worden voor de ambtelijke organisatie. Jammer dat het CDA zo weinig oplettend is geweest bij de uitleg die hierover meermalen in de gemeenteraad en de commissies is gegeven. Kennelijk maakt het bij het CDA geen indruk dat de organisatie de afgelopen jaren fors is ingekrompen met ongeveer 17%  formatie. Zie voor een uitgebreide onderbouwing hiervan ook dit artikel op deze website. Met minder mensen er in slagen om meer te doen vinden wij een uitmuntende prestatie, zeker als ook blijkt dat de organisatie in vergelijking met enkele jaren prima op orde is. Chapeau voor de organisatie. Jammer dat het CDA hiervoor geen oog heeft.

 

De gemeente Loon op Zand onder toezicht van de provincie?

Een begroting die over meerdere jaren tekorten laat zien zal onder toezicht van de provincie worden geplaatst. Is dat erg? Ja dat is erg. omdat op dat moment de zelfstandigheid om beslissingen te nemen volledig wordt uitgeschakeld, en uiteindelijk de OZB naar de maximale toelaatbare hoogte gebracht wordt door de provincie!  Eigen keuzes zijn dan uitgesloten. Een situatie waar wij niet verlangend naar uitkijken. Vandaar dat wij onze uiterste best doen om tot een verantwoord financieel beleid te komen en een sluitende begroting na te streven voor de komende jaren. De verhoging van de OZB is daar één onderdeel van, naast alle andere keuzes die gemaakt kunnen en moeten worden.

Door alleen de trom te roeren over de OZB verhoging wek je de indruk kiezers naar de mond te praten zonder het hele verhaal te durven vertellen. Misschien verklaarbaar in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet kies!

 

 

 

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.