Font Size

SCREEN

Cpanel

Persbericht Gemeente over coalitieakkoord

Coalitie Loon op Zand wil ‘vernieuwend besturen’

‘Vernieuwend besturen’ is de titel van het coalitieakkoord van GemeenteBelangen, Pro3 en Lijst Loon op Zand. Kenmerkend voor de vernieuwde en vernieuwende bestuursstijl van de nieuwe coalitie is samenwerken: met inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden. De coalitie is terughoudend met nieuw beleid, maar wil met het leggen van beleidsaccenten investeren in de toekomst. Er ligt een forse uitdaging om tot een robuuste financiële huishouding te komen.

Het doel van de coalitie is dat Loon op Zand een bestuurlijk zelfstandige gemeente is en blijft, die evenwichtig investeert in de eigen identiteit van de 3 kernen. Elk van de drie kernen heeft zijn eigen karakteristiek en verdient daarom een eigen beleid en aanpak.

De coalitie is zich zeer bewust van de veranderende rol en positionering van de gemeentelijke overheid. Steeds meer is het nodig om samenwerking, allianties en partnerschappen aan te gaan met inwoners, bedrijven, instellingen en andere overheden. Deze partijen moeten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij beleidsvorming en planvorming. De coalitie wil deze rol vormgeven en waarmaken.
Beleidsmatig kiest de coalitie er voor om af te maken wat gepland is en aan te pakken wat moet. Gegeven de financiële vooruitzichten ligt het echter niet voor de hand fors in nieuw beleid te investeren en zelfs het bestaande beleid kan op onderdelen in discussie komen.
Desondanks investeert de coalitie in de toekomst door accenten te leggen op de sociale infrastructuur, waarbij de fysieke infrastructuur ondersteunend kan zijn, en op de werkgelegenheid.
De beleidsmatige wensen worden begrensd door de financiële mogelijkheden van de gemeente. De coalitie zorgt voor een robuuste financiële huishouding van de gemeente, waarbij er in meerjarig perspectief sprake is van een sluitende begroting. Zeker voor 2012 en later zijn daarvoor fundamentele ombuigingen en bezuinigingen noodzakelijk. Concrete voorstellen tot een bedrag van € 5 miljoen worden later aan de raad voorgelegd.

Samenwerken betekent ook samenwerken met gemeenteraad. De coalitie zoekt naar een breed politiek bestuurlijk draagvlak. Om die reden wordt ook aan de fracties van CDA en VVD gevraagd om het akkoord te ondersteunen. In de raadsvergadering van 26 april aanstaande worden de wethouders gekozen en wordt het debat over het coalitieakkoord gevoerd.

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.