Font Size

SCREEN

Cpanel

Raad stemt in met fusie ISD en WML

ISD WML

In de ingelaste vergadering van 24 mei is de gemeenteraad eensgezind akkoord gegaan met de fusie van de Intergemeentelijke Sociale Dienst MIdden Langstraat (ISD-ML) en de sociale werkvoorziening Werkbedrijf Midden-Langstraat (WML). De twee uitvoeringsorganisaties op het gebied van werk en inkomen zullen vanaf 1 januari 2013 overgaan in één nieuwe organisatie. De nieuwe organisatie zal namens de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand uitvoering geven aan de wet Werken naar Vermogen (WWNV).

Pro3 stemt volmondig in met deze fusie omdat deze fusie ten goede komt aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of een grote afstand tot de samenleving. Van de nieuwe gefuseerde organisatie wordt verwacht dat zij beter in staat is om mensen te ondersteunen, aan werk te helpen en deel te laten nemen aan de samenleving.

Samenstelling Algemeen Bestuur van de nieuwe organisatie
Voor Pro3 is belangrijk dat de gemeenteraad goed vertegenwoordigd is in het Algemene Bestuur.  Daarom onderschrijft Pro3 het voorstel van het College om per gemeente in ieder geval 2 raadsleden in het Algemeen Bestuur te benoemen. Een aantal van 6 wethouders vindt Pro3 wat overdreven, maar uiteindelijk zal dat te zijner tijd uit een evaluatie moeten blijken.

Verdeelsleutel
Hoe om te gaan met eventuele overschotten en tekorten op de budgetten van de nieuwe organisatie? De verdeling van dat geld zal aan de hand van een verdeelsleutel worden bepaald. Of de voorgestelde verdeelsleutel, op basis van het aantal inwoners per gemeente, gebruikt moet worden was voor Pro3 niet zo maar voor de handliggend. In de verdeelsleutel zou meer het beleid van de rijksoverheid terug te vinden moeten zijn. Dat betekent dat de verdeelsleutel gekoppeld moet zijn aan de omvang van de geldstromen die iedere gemeente door de rijksoverheid toebedeeld krijgt. Als alleen uitgegaan wordt van het aantal inwoners per gemeente betekent dit voor de gemeente Loon op Zand een behoorlijke financiële aderlating. Met een compensatie door de andere 2 gemeenten voor de komende 5 jaar wordt dit specifieke nadeel voor Loon op Zand opgeheven.

In een motie verzoekt Pro3 het College om na te gaan of toepassing van de verdeelsleutel, inclusief de compensatie voor Loon op Zand, ook gelijk is aan de te verwachten budgetten vanuit het rijk voor de jaren 2013-2015. Pro3 vindt dat, mocht er een stevige afwijking van deze toegekende budgetten ontstaan door toepassing van de verdeelsleutel het College met voorstellen moet komen om deze negatieve effecten voor het gebeentelijk beleid ongedaan moet maken.
Portefeuillehouder Ligtenberg beaamt dat de verdeelsleutel met compensatieregeling ongeveer overeenkomt met de budgetontwikkeling vanuit het Rijk voor de gemeente Loon op Zand.

De motie van Pro3 is unaniem door de Raad aangenomen.

De meerjarenbegroting van de ISD WML
De voordelen van de fusie leveren ongeveer 2 miljoen op. Maar op dit moment zijn er nog teveel onduidelijkheden, veroorzaakt door de onzekere beleidsontwikkelingen in Den Haag, om tot vaststellen te komen van een echte realistische begroting. Pro3 maakt zich ernstig zorgen over de toename van het aantal aanvragen voor de bijstand en de toename van de werkloosheid. De komende jaren zal een extra beroep gedaan worden op de gelden van de gemeenten, zo wordt verwacht.

De motie en bijbehorende toelichting: hier te vinden

Om spam tegen te gaan graag vragen, opmerkingen of commentaar mailen naar commentaar@pro3.nu
Na ontvangst volgt publicatie bij dit bericht op de website.